Summa sidvisningar

2018-07-06

Årsmöteskallelse 2018

Välkommen till årsmöte 2018 i Föreningen Bohus-Malmön

Måndag 23 juli kl 17.00
På Bohus-Malmöns Pensionat


Ordinarie årsmötesförhandlingar.
Motioner lämnas till sekreteraren senast 17 juli

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Förslag till reviderade stadgar
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer
16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4Hjärtligt välkomna
Styrelsen
Föreningen Bohus-Malmön
Mer info och alla handlingar på hemsidan www.bohus-malmon.org


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar